STATEMENT OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN ARMENIA TO URGE UNICEF TO TAKE ACTIONS

We, a group of civil society organizations, condemn the aggression by the Azerbaijani regime towards civilian population in Nagorno-Karabakh Republic (Artsakh) and Republic of Armenia and state our concern on continuous violations of children’s right to life, right to education and safe environment. Being grounded on the UNICEF mandate of “safeguarding the rights of all […]

Call on International Human Rights Community to raise voice against atrocities committed by Azerbaijan

Despite commitment to solve the conflict around Nagorno-Karabakh in a peaceful manner, on 27 September 2020 Azerbaijan launched a widespread aggression against the Artsakh Republic (the Nagorno-Karabakh Republic). With Turkish military support and incitement[1] – it is well established that Turkish F-16 fighter planes and Turkish military personnel are in Azerbaijan[2] as well as thousands […]

Complaint is addressed to UN Human Rights Council against the use of mercenaries by Azerbaijan and Turkey

More than a dozen civil society organizations, including PRWB, and individual human rights experts applied to the UN Office of the High Commissioner on Human Rights Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination with a complaint on […]

STATEMENT OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS AND ACTIVISTS ADDRESSED TO THE UN OFFICE IN ARMENIA

We, the undersigned organizations and individuals, are writing to express our grave disappointment with the indifference of international organizations in regards to the war crimes and atrocities being perpetrated on the people of Artsakh (Nagorno-Karabagh). On September 27 2020, Azerbaijan started a war with Artsakh, disregarding the call of UN Secretary General Antonio Guterres in […]

Prevent NATO member Turkey Actions towardMilitary Escalation of the Kharabakh Conflict APPEAL

To:James Appathurai, NATO Secretary General’s Special Representative for the Caucasus and Central Asia Despina Afentouli, NATO Brussels, Caucasus officer Rosaria Puglisi, Head of NATO Liason office in Georgia NATO Member State Embassies to Armenia  The purpose of the Alliance established based onthe 1949 North Atlantic Treatyis to ensure the freedom and security of its members through political and […]

Statement on the Azerbaijani offensive against Artsakh

On September 27, 2020, the dictatorial regime of Azerbaijan launched a large-scale attack along the entire line of contact of Artsakh (Nagorno Karabakh) using heavy artillery, tanks, aircraft and missiles. Towns and villages in Artsakh are being bombed, including the capital city of Stepanakert, as well as the border of Armenia in the direction of […]

Video: The Main Idea of Vetting and the Necessity of its Implementation in Armenia

Despite the fact, that on May of 2019 the authorities and Prime Minister Nikol Pashinyan himself raised the issue of the necessity to conduct vetting in the entire judicial system, over time the Government withheld its policy by presenting the negative impact of vetting based on the Albanian experience. The video shot and prepared by […]

On Summoning UN Human Rights Council Special Session on the situation in Belarus

On 17 October 2019, Armenia was elected as a member of the UN Human Rights Council for the period of 2020-2022. Stressing the importance of this event, the Prime Minister of Armenia stated: “This is indicative of the important trust of the international community toward our country, especially in regard to defending human rights. I congratulate all […]

Civil society recommendations on regulating volunteer work in the Republic of Armenia

08.09.2020 Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի, Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության և Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի կողմից պատրաստվել և ներկայացվել են առաջարկություններ կամավորական աշխատանքը կանոնակարգող իրավակարգավորումների վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը մասնավորապես առաջարկում է կամավորական գործունեության (աշխատանքի) հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավադրույթները նախատեսել ՀՀ աշխատանքային նոր […]