Summary: The Judicial Practice of Replacing the Detention through Alternative Preventive Measure in the RA during the COVID-19 Pandemic

The Protection of Rights without Borders NGO has conducted an examination on the practice of the application of preventive measures applied by the domestic courts during the COVID-19 pandemic, the grounds and justification of detention, the risk assessment of the pandemic, the risk caused by the latter and role of the pandemic for applying the […]

Report: The Judicial Practice of Replacing the Detention through Alternative Preventive Measure in the RA during the COVID-19 Pandemic

The Protection of Rights without Borders NGO has conducted an examination on the practice of preventive measures applied by the domestic courts during the COVID-19 pandemic, the grounds and justification of detention, the risk assessment of the pandemic, the risk caused by the latter and role of the pandemic for applying the relevant preventive measure. […]

We urge Armenian authorities to immediately apply to UN Security Council and OSCE

In view of the security challenges posed on the account of Azerbaijan violating Armenia’s territorial integrity, the fact that Azerbaijan has for months now been violating Armenia’s territorial integrity in flagrant violation of international law, and Azerbaijan’s policy of regularly inciting military clashes, we hereby once again urge the Armenian authorities to make use of […]

APPEAL OF CIVIL SOCIETY TO THE ARMENIAN AUTHORITIES ON THE PRIORITY CHALLENGES FACED BY ARMENIA

The results of the snap parliamentary election that took place on 20 June 2021 show that the Civil Contract party led by Nikol Pashinyan received a significant majority of the citizens’ votes. This political force will undertake the mission of forming a new government, and the other two forces that enter the parliament will act […]

Դատապարտում ենք ապօրինի գործողությունները և բռնության կիրառումը՝ որպես խնդիրների լուծման միջոց. քաղհասարակության ներկայացուցիչներ

Մինչ 2018 թվականի հեղափոխությունը՝ տեղական ինքնակառավարումը Հանրապետությունումպատշաճ կերպով երաշխավորված չէր, և տեղական ինքնակառավարման մարմինները գտնվում էին գործադիր իշխանությունից մեծ կախվածության մեջ։ Գործադիր իշխանությունից ՏԻՄ-երի կախվածության հետևանքով ավտորիտար, կոռուպցիոն կառավարման գործելաոճը կրկնօրինակվում էր համայնքային մակարդակում և ըստ էության՝ ՏԻՄ-երը հանդես էին գալիս որպես անարդյունավետ պետական կառավարման բուրգի տեղական գործիքներ։ Հեղափոխությունից հետո թվում էր, թե իշխանությունները պետք […]