Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Ուսումնասիրություն. Դատախազների գործունեության գնահատումը

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն ուսումնասիրել է  դատախազների գործունեության գնահատման միջազգային փորձն ու Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունն ու պրակտիկան։  

Ուսումնասիրությամբ ներկայացվել են ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գնահատման համակարգը ու դրա համապատասխանելիությունը ձևավորված միջազգային մոտեցումներին, առկա բացերն ու համակարգի կատարելագործմանն ուղղված առաջարկություններ։ Թեև այն պարունակում է կարևոր տվյալներ, սակայն գնահատման ենթակա չափանիշներ սահմանված չեն։

Օրենսդրությամբ սահմանված չեն գնահատման քանաքական և որակական բնույթի տեղեկությունների հավաքման մեթոդները, ատեստավորման գործընթացում դրանց օգտագործման և գնահատման չափանիշները։ Հաշվի առնելով ատեստավորման գործընթացի ոչ թափանցիկությունը, հստակ չէ Որակավորման հանձնաժողովի կողմից կազմված եզրակացություններում ներառված տեղեկությունների շրջանակը և դրանց հիմնավորվածությունը։ 

Միաժամանակ, հաշվի առնելով Որակավորման հանձնաժողովի կազմն ու անդամների ներգրաման ընթացակարգը, որում կենտրոնական դերակատարում միանձնյա կարգով ունի Գլխավոր դատախազը, այն չի կարող համարվել անկախ մարմին, որը ձևավորվում է օբյեկտիվ չափանիշների հիման վրա։

Խնդրահարույց են նաև օրենքով նախատեսված ատեստավորման ենթակա դատախազական պաշտոններից  բացառությունները, որոնց մեջ մտնում են նաև ՀՀ գլխավոր դատախազը, վերջինիս տեղակալները և այլ բարձրաստիճան դատախազներ։      

Ուսումնասիրությունն ամբողջությամբ՝ ստորև։

INTERESTING POSTS