Statement on the Azerbaijani offensive against Artsakh

On September 27, 2020, the dictatorial regime of Azerbaijan launched a large-scale attack along the entire line of contact of Artsakh (Nagorno Karabakh) using heavy artillery, tanks, aircraft and missiles. Towns and villages in Artsakh are being bombed, including the capital city of Stepanakert, as well as the border of Armenia in the direction of […]

Court of Cassation Accepted the Cassation Appeal of the Organization Client into Proceeding

The RA Court of Cassation adopted a decision on August 24 of 2020, by which cassation appeal number VD/9251/05/19of applicant Ashot Grigoryan was accepted into proceeding filed by Nina Hakobyan, advocate of the Protection of Rights without Borders NGO. On November 05 of 2019, an appeal was filed to the RA Administrative Court against the […]

Video: The Main Idea of Vetting and the Necessity of its Implementation in Armenia

Despite the fact, that on May of 2019 the authorities and Prime Minister Nikol Pashinyan himself raised the issue of the necessity to conduct vetting in the entire judicial system, over time the Government withheld its policy by presenting the negative impact of vetting based on the Albanian experience. The video shot and prepared by […]

On Summoning UN Human Rights Council Special Session on the situation in Belarus

On 17 October 2019, Armenia was elected as a member of the UN Human Rights Council for the period of 2020-2022. Stressing the importance of this event, the Prime Minister of Armenia stated: “This is indicative of the important trust of the international community toward our country, especially in regard to defending human rights. I congratulate all […]

Civil society recommendations on regulating volunteer work in the Republic of Armenia

08.09.2020 Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի, Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության և Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի կողմից պատրաստվել և ներկայացվել են առաջարկություններ կամավորական աշխատանքը կանոնակարգող իրավակարգավորումների վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը մասնավորապես առաջարկում է կամավորական գործունեության (աշխատանքի) հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավադրույթները նախատեսել ՀՀ աշխատանքային նոր […]

Announcement on Constitutional Changes Process

The peaceful and non-violent decentric mass protests of Armenian citizens throughout the country in April and May 2018 resulted in the Velvet Revolution, putting an end to the ongoing state capture. Snap elections to the National Assembly took place in December 2018, which local and international observers found to be fully in line with the […]

A Discussion on “Fight against Criminal Sub-Cultures: What is Going on in PIs”

Hasmik Harutyunyan, the legal expert of the Protection of Rights without Borders NGO, the President of the Group of Public Monitors Implementing Supervision over the Criminal-Executive Institutions and Bodies of the Ministry of Justice of RA (herein as the Monitoring Group) participated in the discussion on the topic “Fight against Criminal Sub-Cultures: What is Going […]