Ծանոթագրություններ՝ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին ուղղված դիմումի ձևաթուղթը լրացնելու մասին:

http://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ENG.pdf