Հետազոտություն «Լրիվ անգործունակության ինստիտուտը ՀՀ-ում. հոգեկան խանգարում ունեցող անձի մեկուսացում, թե այլընտրանքի բացակայություն»

Հետազոտությունը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից: Սույն հետազոտության նպատակն է ներկայացնել հոգեկան առողջության առանձնահատկություններն ու հնարավոր խանգարումներից բխող սահմանափակումները, ՀՀ-ում հոգեկան խանգարման հետևանքով անձին անգործունակ ճանաչելու ինստիտուտի օրենսդրական կարգավորման թերություններն ու բացերը, որոնք բացասական են անդրադառնում անգործունակ ճանաչված անձանց իրավական պաշտպանության վրա: Վեր բարձրացված խնդիրների լուծման համար ներկայացվում են առաջարկություններ` հաշվի առնելով […]

Իրավական հետազոտություն «Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց փորձաքննության իրականացման կարգն ու պայմանները»

Հետազոտությունը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից: Հաշվի առնելով հոգեկան առողջության ոլորտում ՀՀ օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի թերությունները՝ սույն հետազոտության շրջանակներում ներկայացված է՝ ՀՀ-ում իրականցվող հոգեբուժական փորձաքննության օրեսնդրական կարգավորումների և պրակտիկայի կարգը Դրանց համապատասխանելիությունը միջազգային ստանդարտներին Անդրադարձ է կատարվել հոգեբուժական փորձաքննության տեսակներին, դրանց առանձնահատկություններին, անձին անգործունակ ճանաչելու համար իրականացվող փորձաքննության տևողությունը, փորձաքննություն իրականացնող […]

Իրավական հետազոտություն «Երեխայի լավագույն շահը և քաղաքացիության իրավունքը»

Սույն հետազոտությունը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից: Հետազոտության մեջ ներկայացված է քաղաքացիության իրավունքի սահմանումը և իրացման հնարավորությունները միջազգային փաստաթղթերում, քաղաքացիության մասին ՀՀ օրենսդրությունը և այդ օրենսդրության մեջ առկա բացերը: Երեխայի լավագույն շահը և քաղաքացիության իրավունքը

Հետազոտություն «Հանրային պաշտպանների և հանրային պաշտպանի գրասենյակի կարիքները»

Սույն հետազոտությունը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից: Սույն հետազոտությունն իրականացվել է 2013թ. փետրվարին, երբ «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխությունների մի մասը նոր էր ուժի մեջ մտել: Սա նշանակում է, որ պրակտիկայի՝ օրենքի փոփոխություններով պայմանավորված բարելավումներն ու ռիսկերը ամբողջ ծավալով չէին կարող արտացոլվել հետազոտության արդյունքներում: Հետազոտության մեջ ներկայացված են՝ հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածությունը, ոչ […]

Վերլուծություն «ՀՀ դատաիրավական համակարգի հիմնախնդիրների արտացոլումը էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում»

Սույն վերլուծությունը պատրաստվել է՝ «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից: Այս վերլուծության նպատակն էր՝ ուսումնասիրել ՀՀ դատաիրավական համակարգի գործունեության վերաբերյալ հայալեզու էլեկտրոնային լրատվամիջոցների հրապարակումներում արծարծվող հիմնախնդիրներն ու դրանց մեկնաբանության առանձնահատկությունները: Դատաիրավական համակարգի հիմնախնդիրների արտացոլումը էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում

Իրավական հետազոտություն «Արտագնա դատական նիստերի հրապարակայնությունը. օրենսդրական և պրակտիկ խնդիրներ»

Հետազոտությունը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան կազմակերպության աջակցությամբ: Սույն հետազոտության իրականացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ-ում արտադատական լսումների իրականացման բավականին տարածված պրակտիկայով: Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի դատարանների կողմից արտագնա դատական նիստեր անցկացվում են ինչպես այլ դատարաններում, այնպես էլ զորամասերի և քրեակատարողական հիմնարկների տարածքներում: Դատական նիստեր անցկացվում են նաև ՀՀ […]

Աշխատողի կենսաթոշակի անցնելուց հետո աշխատանքի վայրում ստացած վնասների հատուցման հիմնախնդիրները

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությանը անվճար իրավաբանական խորհրդատվության շրջանակներում ի թիվս այլ իրավունքների խախտման մասին գանգատների դիմել է աշխատանքային իրավունքի ոլորտում խախտումների վերաբերյալ բողոքներով: Կազմակերպության կողմից 2014 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին տրամադրված իրավախորհրդատվության արդյունքներում պարզել է, որ Կազմակերպությանը դիմած քաղաքացիների 2%-ը բողոքել են նրանից, որ աշխատողի կենսաթոշակի անցնելու ժամանակվանից հետո գործատուն հրաժարվում է շարունակել աշխատանքի […]

Հետազոտություն «Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում»

Սույն հետազոտությունը պատրաստվել է ՀՀ Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական Հիմնարկներում և Մարմիններում Հասարակական Վերահսկողություն Իրականացնող Հասարակական դիտորդական խմբի կողմից «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» փորձագետների մասնակցությամբ: Սույն հետազոտությունը նպատակ է հետապնդում ներկայացնել ներկայումս ՀՀ-ում պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի օրենսդրական հիմքերն ու կարգավորումները, գոյություն ունեցող միջազգային ստանդարտներն ու լավագույն փորձը: Վերջիններիս և ՀՀ-ում նախատեսված համակարգի համեմատական վերլուծությունը վեր […]

Զեկույց «Պաշտպանության իրավունքի իրացման որակն ու արդյունավետությունը Հանրային պաշտպանության համատեքստում»

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից: Զեկույցում ամփոփված են պաշտպանության իրավունքի իրացման որակի և արդյունավետության գնահատմանն ուղղված ուսումնասիրության արդյունքները: Քանակական և որակական վերլուծության միջոցով ներկայացված են պաշտպանության իրավունքի իրացման սահմանափակումներն ինչպես օրենսդրական դաշտում, այնպես էլ պրակտիկայում: Արված են առաջարկություններ՝ ուղղված    ՀՀ-ում պաշտպանության իրավունքի լիարժեք իրացմանն ու հանրային պաշտպանության համակարգի զարգացմանը: […]

Հետազոտություն «Մեթադոնային փոխարինող բուժումը: Առանձնահատկությունները ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում»

Սույն հետազոտությունը պատրաստվել է ՀՀ Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական Հիմնարկներում և Մարմիններում Հասարակական Վերահսկողություն Իրականացնող Հասարակական դիտորդական խմբի կողմից «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» փորձագետների մասնակցությամբ: Սույն հետազոտությունը ներկայացնում է ինչպես մեթադոնային բուժման ընդհանուր նկարագիրը, այնպես էլ առանձնահատկությունները քրեակատարողական հիմնարկներում, բուժման իրավական հիմքերը, ընթացակարգն ու արդյունավետությունը: Մեթադոնային փոխարինող բուժումը: Առանձնահատկությունները ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում