Գնահատման հաշվետվություն «Հանրային կառավարման բարեփոխումները Հայաստանում»

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից Չեխիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ:

Զեկույցի հիմնական նպատակը Հայաստանում վերջին հինգ տարիներին հանրային կառավարան բարեփոխումների գնահատում իրականացնելն է։

Զեկույցի մեջ ներկայացվել է հանրային կառավարման հասկացությունը, հանրային կառավարմանը վերաբերող եվրոպական չափանիշները, ինպես նաև ՄԱԿ-ի մոտեցումները, ամփոփվել է ժամանակակից Հայաստանում հանրային կառավարման բարեփոխումների ողջ ընթացքը (1991 – 2014 թթ.), հանրային կառավարման ոլորտի շրջանակներում տեղի ունեցած կառուցվածքային փոփոխությունները։

Առանձին բաժին նվիրված է Հանրային կառավարման ոլորտին վերաբերող իրավական փոփոխություններին։

Գնահատման հաշվետվություն. «Հանրային կառավարման բարեփոխումները Հայաստանում»: