ՀՀ արդարադատության համակարգի հզորացում՝ ԵՄ իրավունքի ուսումնասիրության միջոցով

Ծրագրի անվանում` ՀՀ արդարադատության համակարգի հզորացում՝ ԵՄ իրավունքի ուսումնասիրության միջոցով

Ծրագրի նկարագրություն՝ ծրագրի նպատակն էր բարձրացնել մարդու իրավունքների խնդիրները Եվրոպական միության օրենսդրությունը և Եվրոպական արդարադատության դատարանի շրջանում: Ծրագրի հիմնական գործառույթներն էին. իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված  միջոցառումների կազմակերպում, դատախաղի մրցումների կազմակերպում, նոր ԵՄ դասընթացի առարկայական ծրագրի մշակում և ներկայացում, ԵՄ իրավունքի վերապատրաստումների դասընթացների կազմակերպում պրակտիկանտների համար և այլն:  

Ծրագրի ընթացքում պատրաստվել են «Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի նախադեպերի ժողովածուն» և «Եվրոպական միության իրավունք» դասընթացի ձեռնարկը:

Ծրագրի ժամանակահատվածը` հունվար 1, 2013-դեկտեմբեր  31, 2013

Դոնոր կազմակերպության անվանում` Եվրոպայի միություն

Դրամաշնորհի չափը` $193,902