Examination of the Practice on Subjecting the Judges to Disciplinary Liability

The Protection of Rights without Borders NGO (herein referred as the Organization) has conducted an examination on the decisions on the investigation of the motions to subject the judges to disciplinary liability adopted by the Supreme Judicial Council (herein referred as the SJC) within the period of April 2018 to December 31 of 2020. In […]

Observations on the Report on Humanitarian Consequences of the 44-day War between Armenia and Azerbaijan by Paul Gavan, Rapporteur, Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

On September 13, 2021 PACE published draft report on humanitarian consequences of the 44-day war between Armenia and Azerbaijan prepared by Paul Gavan, Rapporteur on Migration, Refugees and Displaced Persons. Despite some important statements, the report, nevertheless, does not reflect the reality in several areas and puts fallacious equality between Armenia and Azerbaijan, when there […]

PRWB Report: Examination of the Judicial Cases against the RA State Revenue Committee

The Protection of Rights without Borders NGO (hereinafter as the Organization) has examined the judicial acts adopted by the RA Administrative Court filed against the RA State Revenue Committee, with the aim to raise the problems related to administration and administrative justice carried out by the public administration bodies, as well as elaborate recommendations for […]

Աշխատանքի հայտարարություն: Ծրագրի օգնական

Աշխատանքի հաստիքը՝ Ծրագրի օգնական Աշխատանքային տևողությունը 8 ամիս, 1 ամիս փորձաշրջան Աշխատավայրը՝ ք. Երևան «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը «ԵՄ-ն հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում՝ հանուն աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության» ծրագրի շրջանակներում աշխատանքի է հրավիրում Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությամբ հետաքրքրված անձանց:  Աշխատանքային պարտականություններ. Կազմել, վարել, կանոնակարգել Ծրագրի վարչական փաստաթղթերը, […]

Report: Examination of the Judicial Acts against the RA Compulsory Enforcement Service

“The Protection of Rights without Borders” NGO has conducted an examination on the judicial acts adopted in regard to appeals filed against the state and local self-government bodies with the aim to raise the administration and administrative justice related problems implemented by public administration bodies and elaborate recommendations for their solutions. 89 decisions out of […]

SJC Monopoly Authorities: why does “My Step” Take that Step

As assessed by H. Harutyunyan, the latest recommendation package does not have any connection in terms of compliance with international best standards and as an example the section of changes in disciplinary institute, where citizens were enabled to directly apply to the Supreme Judicial Council shall be separated. By the current regulation of the domestic […]

“Are the Penitentiary Reforms Failing? The Placement Commission Violates the Rights of Prisoners”

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Վահե Հարությունյանը մտահոգված է՝ քրեակատարողական ոլորտի հետ կապված 2017 թվականից ի վեր եղած համակարգային խնդիրները դեռ լուծված չեն: «Մեդիա կենտրոնում» կազմակերպված «Քրեակատարողական ոլորտում բարեփոխումները ձախողվո՞ւմ են. տեղաբաշխման հանձնաժողովը խախտում է դատապարտյալների իրավունքները» թեմայով առցանց քննարկման ժամանակ Վահե Հարությունյանը փաստեց՝ ՄԻՊ-ն այս խնդիրները մշտապես արձանագրել է ու ասաց. «Խնդիրն ունի պարբերական […]

OPINION on Making Amendments and Supplements in the RA Constitutional Law on “Judicial Code” and in the Related Laws

The Protection of Right without Borders NGO elaborated an opinion on the package of draft laws on making “Amendments and Suppliments in the RA Constitutional Law on “Judicial Code”, which was circulated by a number of Deputies of the RA National Assembly on February 25 of 2021. According to the Organization, despite the objective of […]