Research on the “Complete Disability Institute in Armenia: Isolation of a person with disability or the absence of alternative”

The research was elaborated by the “Protection of Right without Borders” NGO. The current research is aimed at presenting the characteristics of mental health and the restrictions of the possible disorders, the gaps of the legislative regulations institute regarding the unemployment as a result of mental disorder, which affect negatively the legal protection of the […]

Legal Research on the “Terms and Conditions for conducting expertise of the persons with disability”

The research was elaborated by the “Protection of Rights without Borders “NGO. Taking into consideration of the RA legislation in mental health field and the gaps of its enforcement, the current research mainly pointed out` the legal regulation and practice order of the psychiatric expertise conducted in RA, their compliance with the international standards. A […]

Legal research on the “Child’s best interes”

The current research was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO. The definition of civil right and its implementation possibilities in international documents, the RA legislation on citizenship and their gaps are presented in the research. Legal research on the child’s best interest and his/her right to citizenship in international documents and the […]

Research on “Public defenders and the Needs of the Public Defender’s Office”

The current research was elaborated by the “Protection of Right without Borders” NGO. The research was conducted on February of 2013, when a part of the amendments of the RA Law on “Advocacy” entered into force. This means, that the reforms and risks of the practice envisaged by the law could not be fully reflected […]

Analysis on the “Reflection of the RA Judiciary Issues in the electronic mass media: Outcomes of the media materials”

The current analysis was elaborated by the “Protection of Right without Borders” NGO. The analysis aims at the studying the issues regarding the problems of the RA Judicial system reflected in the electronic media publications and the characteristics of their comments. Electronic Media Coverage Issues of the RA Judicial System; outcomes of media monitoring

Legislative and practical issues on the “Publicity of overseas trails”

The research was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the support of the “Open Society Foundations-Armenia” Armenia. The necessity of conducting this research is conditioned by the common practice of extrajudicial hearings in the RA. Outside court hearings by the first instance courts of Armenia are conducted both in other courts […]

Աշխատողի կենսաթոշակի անցնելուց հետո աշխատանքի վայրում ստացած վնասների հատուցման հիմնախնդիրները

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությանը անվճար իրավաբանական խորհրդատվության շրջանակներում ի թիվս այլ իրավունքների խախտման մասին գանգատների դիմել է աշխատանքային իրավունքի ոլորտում խախտումների վերաբերյալ բողոքներով: Կազմակերպության կողմից 2014 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին տրամադրված իրավախորհրդատվության արդյունքներում պարզել է, որ Կազմակերպությանը դիմած քաղաքացիների 2%-ը բողոքել են նրանից, որ աշխատողի կենսաթոշակի անցնելու ժամանակվանից հետո գործատուն հրաժարվում է շարունակել աշխատանքի […]

The research on “The Peculiarities of Early Conditional Release System in the Republic of Armenia”

The current research was elaborated with the participation of the legal experts of the “Protection of Rights without Borders” NGO, the members of the Public Monitoring Group Conducting Oversight in the Penitentiary Institutions under the Ministry of Justice of the Republic of Armenia. The current research is aimed at presenting the current legal grounds and […]

Report on The “Quality and Efficiency of the Exercise of the Right to Protection within the Context of Public Protection”

The collection was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO. The outcomes of the research conducted to evaluate the quality and efficiency of the right to public protection were summarized in the current report.The restrictions of the right to public protection both in legislative field and in practice were presented through the comparative […]

Research on “Methadone Substitution Treatment”: Characteristic Features in the Penitentiary Institutions under the Ministry of Justice of the Republic of Armenia

The current research was elaborated with the participation of the legal experts of the “Protection of Rights without Borders” NGO, the members of the Public Monitoring Group Conducting Oversight in the Penitentiary Institutions under the Ministry of Justice of the Republic of Armenia. The research presents both the general description of methadone treatment and its […]