Evaluation Report on “Public Administration Reforms”

The Report was elaborated by the “Protection of Right without Border” NGO with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of Czech Republic. The Report aims at evaluating the public administration reforms during the past five years in Armenia. The concept of public administration, European standards on public administration, as well as the […]

Legal Research on the “Terms and Conditions for conducting expertise of the persons with disability”

The research was elaborated by the “Protection of Rights without Borders “NGO. Taking into consideration of the RA legislation in mental health field and the gaps of its enforcement, the current research mainly pointed out` the legal regulation and practice order of the psychiatric expertise conducted in RA, their compliance with the international standards. A […]

Opinion of the draft law on “Non-Governmental Organizations”

The draft document was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO. The current opinion is given in regard to the RA Draft Law on “Non-governmental organizations” published on the official website of the RA Ministry of Justice on November 18 of 2014. By the current, the regulations of Articles 13, 23, 25, 26 […]

Legal research on the “Child’s best interes”

The current research was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO. The definition of civil right and its implementation possibilities in international documents, the RA legislation on citizenship and their gaps are presented in the research. Legal research on the child’s best interest and his/her right to citizenship in international documents and the […]

Research on “Public defenders and the Needs of the Public Defender’s Office”

The current research was elaborated by the “Protection of Right without Borders” NGO. The research was conducted on February of 2013, when a part of the amendments of the RA Law on “Advocacy” entered into force. This means, that the reforms and risks of the practice envisaged by the law could not be fully reflected […]

Analysis on the “Reflection of the RA Judiciary Issues in the electronic mass media: Outcomes of the media materials”

The current analysis was elaborated by the “Protection of Right without Borders” NGO. The analysis aims at the studying the issues regarding the problems of the RA Judicial system reflected in the electronic media publications and the characteristics of their comments. Electronic Media Coverage Issues of the RA Judicial System; outcomes of media monitoring

Report of the “Disciplinary policy in the Armed Forces of Armenia”

The report was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the support of the “Counterpart International” Armenia Office. The report on “The Problems of the Disciplinary Police in the RA Armed Forces” is the summery of the research outcomes on the disciplinary and criminal sanctioning policy in the RA Armed Forces elaborated […]

Զեկույց ՀՀ-ում դատարանների գործունեության գնահատման և մոնիթորինգի առկայության և վերջինիս արդյունավետության վերաբերյալ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը «Հանրային քաղաքացիության մշակման ուկրաինական ինստիտուտ» հասարակական կազմակերպության հետ միասին, Չեխիայի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսավորմամբ 2013թ. հունիսի 1-ից իրականացրել է «Նպաստել դատական անկախությանը` դատական համակարգի ներքին գնահատման համակարգի ձևավորման միջոցով ծրագիրը»: Ծրագիրը միաժամանակ իրականացվել է Հայաստանում և Ուկրաինայում: Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանն ու Ուկրաինան հնարավորություն են ունեցել կիսել դատական համակարգի […]

Legislative and practical issues on the “Publicity of overseas trails”

The research was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the support of the “Open Society Foundations-Armenia” Armenia. The necessity of conducting this research is conditioned by the common practice of extrajudicial hearings in the RA. Outside court hearings by the first instance courts of Armenia are conducted both in other courts […]