Opinion on the draft law on making changes in the RA Constitutional Law “On the Human Rights Defender”

PRWB, together with a number of civil society organizations, presented an opinion on the draft law on amending the RA Constitutional Law on the Human Rights Defender, describing it as a regressive regulation based on international standards and best practices. The opinion is available in Armenian. Opinion on the draft law on making changes in […]

OPINION on Making Amendments and Supplements in the RA Constitutional Law on “Judicial Code” and in the Related Laws

The Protection of Right without Borders NGO elaborated an opinion on the package of draft laws on making “Amendments and Suppliments in the RA Constitutional Law on “Judicial Code”, which was circulated by a number of Deputies of the RA National Assembly on February 25 of 2021. According to the Organization, despite the objective of […]

Օգտակար տեղեկատվություն հետպատերազմյան շրջանում փաստաթղթերի ձեռքբերման և աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից պատրաստվել է տեղեկանք, որտեղ ներկայացվել է օգտակար տեղեկատվություն հետպատերազմյան շրջանում փաստաթղթերի ձեռքբերման և աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ: Օգտակար տեղեկատվություն հետպատերազմյան շրջանում փաստաթղթերի ձեռքբերման և աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ

ԻՊԱՍ 2020 թվականի գործունեության ամփոփում

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն ներկայացնում է 2020 թ․-ի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը։ Սույն տարեկան հաշվետվության մեջ ներկայացված են կազմակերպության կողմից իրականացված ծրագրերի և նախաձեռնությունների շրջանակներում իրականացված գործողություններն ու դրանց արդյունքները, մարդու իրավունքների խախտումների դեպքերի արձանագրումը, փաստագրումը և պաշտպանությունը։ Ներկայացված են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում տարբեր ձևաչափերի միջոցառումներին կազմակերպության մասնակցությունը, ինչպես նաև ներգրավվածությունը դիտորդական […]

The PRWB Observations on the draft law “On Making Amendments and Supplements to the RA Law on State Duty”

On December 04 of 2020, a draft law on “Making Amendments and Supplements to the RA Law “On State Duty”” was circulated in the unified website for publication of legal acts’ drafts under the RA Ministry of Justice. The Protection of Rights without Borders NGO presented observations and recommendations on the presented draft law. By […]

Information Note on the Social Assistance Programs During the Martial Law in Armenia

The current information note presents summarized information on various social support programs presented by the Republic of Armenia and Republic of Artsakh Governments respectively, foundations, initiatives making a reference to the applications, announcements and presenting information on contact persons and related agencies. The information note includes information on already initiated programs, as well as on […]

Observations on the Procedure of the Support Measure and on Providing Support to the Citizens Registered in Artsakh

The Protection of Rights without Borders NGO elaborated observations on the RA Government Decree number 1799-L dated November 16 of 2020 on the approval of the measure to provide support to the citizens registered in Artsakh and on the decree number 1813-L dated November 18 of 2020 respectively on the approval of the order to […]

ALTERNATIVE REPORT TO THE COMMITTEE ON THE ELIMINTATION OF RACIAL DISCRIMINATION (CERD)

This report is submitted by the “Protection of Rights without Borders” NGO in advance of the review of the periodic report of Azerbaijan by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) at its 102th session. This report focuses on Azerbaijan’s policy of racial discrimination and ethnic hatred against ethnic Armenians. Having been brought […]

RECOMMENDATIONS On the RA Draft Laws on Making Amendments and Supplements to the RA Constitutional Law “RA Judicial Code” and in Other Related Laws

On June 31 of 2020, the RA Ministry of Justice presented the draft laws on making amendments and supplements to the RA Constitutional Law “RA Judicial Code” and in other related law to public discussion, by which a specialized anti-corruption court is intended to be established, as well as the election of the judges and […]

Observations and Recommendations on the RA Draft Law on “Republic of Armenia Fact-Finding Commission” and other Related Draft Laws

The draft law on “Republic of Armenia Fact-Finding Commission” was elaborated by the Republic of Armenia Ministry of Justice on May 26 of 2020. The Open Society Foundations – Armenia elaborated relevant observation and recommendation package on the draft law, which related to the main functions and authorities of the Fact-Finding Commission, the order of […]