The Danger is not Permanent Characteristic for the Person who committed a Crime

It was confirmed by the European Court of Human Rights, that the danger is not a permanent characteristics for the person who committed a crime. That is why, while discussing the issue of danger of a person, it should be checked whether the factor of danger during the committing of the crime is continuous or […]

Report on the Human Rights Situation in Armenia during 2017: U.S. State Department

The U.S. State Department touched upon the current most important problems of the human rights situation in the Republic of Armenia, such as the torture, bad and inhuman prison condition, arbitrary detainments and arrests, lack of judicial independence, inability to ensure the right to fair trail, intervention to the professional activities of the journalists, use […]

The Strict Assessment of the Public Oversight Group on the release of “On the Traces of Justice” of “Good Evening” TV Program

The Public Group Conducting Monitoring in Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice expresses its deep concerns over the release of “On the Traces of Justice” of “Good Evening” TV Program, which was recorded in Abovyan penitentiary institutions and was broadcasted in Public Channel of Armenia. The arrested women shot in the video, who […]

Severe Diseases are not served within the State Order and Become a Threat for the Detainees

  As a systematic problem, the Public Oversight Group in the Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice, has recorded that some of the detainees in the penitentiary institutions have severe diseases, the treatment of which requires large amount of money and is not treated within the state order creating a threat for the […]

In “Yerevan-Kentron” Penitentiary the observers were again prevented from meeting V. Shirkhanyan and observing the latter’s cell

On March 6, 2017 the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice paid a visit to “Yerevan-Kentron” Penitentiary. The visit was paid based on the statement “Vahan Shirkhanyan was put into the penitentiary’s worst and highly damp cell, advocate alerts”, disseminated in the mass […]

The “Institute of subcommittees” is eliminating

As shown by the outcomes of the statistical analysis, the number of the prisoners released on conditional basis is decreasing year by year. The Government of Armenia came to such conclusion and presented a draft decree on the removal of Article 1 of the HO-49-N from the draft laws on Making Amendments and Supplements to […]

Inhuman detention conditions in “Nubarashen” Penitentiary

During the visit to the RA MoJ “Nubarashen” Penitentiary on December 13, 2016 the members of the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice, among other cells have studied the conditions of one of the cells located on the ground floor of the penitentiary. […]

Խնդիրներ՝ ՔԿՀ-ում իրավունքների բյուջետավորման վերաբերյալ

Քրեակատարողական հիմնարկներում մարդու իրավունքների բյուջետավորման վերաբերյալ կան խնդիրներ: Դա հանգեցնում է նրան, որ ունենում ենք ազատազրկված անձանց իրավունքների խախտումներ: Այս հիմնական եզրահանգմանն է եկել  «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը: Այն այսօր ներկայացրել է ոլորտում իրականացրած  ուսումնասիրության վերաբերյալ արդյունքները: Նման ուսումնասիրություն Հայաստանում կատարվում է առաջին անգամ: Կատարված աշխատանքը պետական պատկան մարմիններում կարեւորում են, միաժամանակ նշում, […]

Հայկ Կյուրեղյանը հացադուլ եւ ջրադուլ է հայտարարել

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն իր մտահոգությունն է հայտնում Հայկ Կյուրեղյանի անվտանգության առնչությամբ և այդ նպատակով ակնկալում է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի մշտական աչալուրջ վերահսկողությունը: «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ ներկայացուցիչ Հասմիկ Հարությունյանը, ով հանդիսանում է նաև ՀՀ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորների խմբի անդամ, 2015թ-ի հունվարի 18-ին այցելություն է իրականացրել […]

Report “Human Right Budgeting in the Penitentiary Institutions of Armenia”

The manual was elaborated by “the Protection of Rights without Border” NGO. The current research is a part of the report on “Women’s Rights in Abovyan Penitentiary Institution”. The research aims at the evaluation of the protection of detained women’s rights from the perspective of the efficiency of the policy elaborated and implemented by the […]