“The Obstacles facing the monitoring group and current problems relating to violation of human rights in penitentiary institutions”

After the velvet revolution the ministry of justice sticks to the same position and keeps hindering the group’s activity the same way”, stated Nare Hovhannisyan, member of the public monitoring group in conducting public control in RA ministry of justice at 2018 July 25 Media Center discussion.  Nare Hovhannisyan, member of the public monitoring group of […]

Hasmik Harutyunyan was Elected as the President of the Public Oversight Group Conducting Oversight in the RA Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice

During the sitting of the Public Oversight Group Conducting Oversight in the RA Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice, the election of a new president of the Group was held. Hasmik Harutyunyan, the legal expert of the Protection of Rights without Borders NGO was elected as the president of the Public Monitoring Group. […]

Workshop for the Monitoring Groups Conducing Oversight over Penitentiary Institutions

A workshop for the monitoring groups conducting oversight over penitentiary institutions was held in Georgia within the period of June 14-15 of 2018. The two-day meeting discussions particularly targeted the issues regarding the criminal subcultures and non-official hierarchic problems of the prisoners in Armenia and Georgian prisons, the causes for their promotion and their solution […]

Report on the Human Rights Situation in Armenia during 2017: U.S. State Department

The U.S. State Department touched upon the current most important problems of the human rights situation in the Republic of Armenia, such as the torture, bad and inhuman prison condition, arbitrary detainments and arrests, lack of judicial independence, inability to ensure the right to fair trail, intervention to the professional activities of the journalists, use […]

Armenia has been a “Leader” by the mortality cases in prisons in Europe for years

The annual surveys on the “prison inhabitation” of the Council of Europe member states published in Strasbourg contain serious numbers in regard to the mortality cases of prisoners in Armenian penitentiary institutions. Since 2010, each year, among the Council of Europe member states, the highest indexes of the mortality cases in the prisons have been […]

The Strict Assessment of the Public Oversight Group on the release of “On the Traces of Justice” of “Good Evening” TV Program

The Public Group Conducting Monitoring in Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice expresses its deep concerns over the release of “On the Traces of Justice” of “Good Evening” TV Program, which was recorded in Abovyan penitentiary institutions and was broadcasted in Public Channel of Armenia. The arrested women shot in the video, who […]

Early Conditional Release on the Grounds of Serious Disease is a Form of Humanism, which should not Be Violated

The Public Oversight Group Conducting Oversight in the Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice back to December of 2017 applied to the Ministry of Justice suggesting to discuss the issue of early conditional release on the grounds of serious disease for the detainees V.KH. and A.A.. For more information, follow the link http://pmg.am/index.php/hy/news/successful-cases/417-2018-01-17-11-34-12. […]

Severe Diseases are not served within the State Order and Become a Threat for the Detainees

  As a systematic problem, the Public Oversight Group in the Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice, has recorded that some of the detainees in the penitentiary institutions have severe diseases, the treatment of which requires large amount of money and is not treated within the state order creating a threat for the […]

Health Conditions of Women Detainees in “Abovyan” Penitentiary Institutions

The members of the Group of Public Monitors Implementing Supervision over the Penitentiary Institutions and Bodies of the Ministry of Justice of RA visited “Abovyan” penitentiary institution of RA Ministry Justice. During the visit, the members of the public monitoring group had a meeting with the prisoners V.Kh. and A.A. During the meeting with the […]

Տարեվերջյան նիստ

2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների Խմբի տարեվերջյան նիստը։ Խմբի նիստին մասնակցում էին դիտորդների Խմբի անդամները, փորձագետները, ինչպես նաև աշխատակազմը։ Դիտորդների Խմբի նախագահ Արայիկ Զալյանը ամփոփեց 2017 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքը, շնորհակալգրեր հանձնեց 2017 թվականի ընթացքում առավել ակտիվություն դրսևորած երեք դիտորդներին։     Շնորհակալագրեր […]