Observations and Recommendations on the RA Draft Law on “Republic of Armenia Fact-Finding Commission” and other Related Draft Laws

The draft law on “Republic of Armenia Fact-Finding Commission” was elaborated by the Republic of Armenia Ministry of Justice on May 26 of 2020. The Open Society Foundations – Armenia elaborated relevant observation and recommendation package on the draft law, which related to the main functions and authorities of the Fact-Finding Commission, the order of […]

Opinion on draft law on “Making Supplements in the Law on the State of Emergency”

The Protection of Rights without Borders NGO elaborated an opinion on the draft law on “Making Supplements in the Law on the State of Emergency” adopted by the RA National Assembly. The mentioned draft law was adopted by the RA National Assembly in first reading within the extraordinary sitting of the RA Parliament held on […]

Study On Making Amendments and Supplements in Separate Provisions of the Republic of Armenia Draft Constitutional Law on Judicial Code

The Protection of Rights without Borders non-government organization elaborated a study on the separate provisions of the RA Draft Law on “Making Amendments and Supplements to the RA Constitution Law on Judicial Code” circulated by the RA Government. The Draft Law was adopted by the RA National Assembly in first reading. The study is directed […]

Protection of Rights without Borders NGO Recommendation on “RA Police Reforms for 2020-2022”

It is recommended to establishe Ministry of Internal Affairs, which will operate under the RA Police by the RA Police Reforms Strategy for 2020-2020 presented by the RA Ministry of Justice. The necessity to establish such model is conditioned by carrying out parliamentary oversight towards the police through the application of larger mechanisms. By evaluating […]

Recommendations on the RA Draft Law on “Anti-Corruption Council”

The Protection of Rights without Borders NGO in cooperation with partner organizations, elaborated recommendations on the RA Draft Law on “Anti-Corruption”, which is available in Armenian.  ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել է «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որի վերաբերյալ առկա են հետևյալ նկատառումները․ 1․ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) նախագահի նշանակման, ազատման, գործունեության հաշվետվողականության վերաբերյալ  իրավական […]

The Opinion of the PRWB on the Financial Reports Regarding the RA Draft Law on “Making Amendments and Supplements to the RA Law on Non-Governmental Organizations

On September 14 of 2019, the Protection of Rights without Borders NGO presented an opinion on the draft law related “Making Amendments and Supplements to the RA Law on Non-Governmental Organizations presented during the public discussion held at the RA State Revenue Committee on August 30 of 2019. As prescribed by the draft law, changes […]

Opinion on the RA Judicial and Legislative Reforms Strategy for 2019-2023

On September 10 of 2019, Protection of Rights without Borders NGO elaborated and presented an opinion on “Confirming the RA Draft Government Decree on Judicial and Legislative Reform Strategy and its Action Plan for 2019-2023. The Organization highly appreciated the readiness of the RA Ministry of Justice in strengthening the independence of the justice system […]

PRWB’s Opinion on the requirement of financial reporting of NGO’s set out in the draft amendments to the RA Law on Non-Governmental organizations

On 2014, the Protection of Rights without Border NGO presented an opinion on the RA draft law on “Making Amendment to the RA Law on Non-Governmental Organizations”. The Organization once again reaffirms its position, that the changes prescribed in the Part 2 of Paragraph 3 of Article 24 of the RA Law on Non-Governmental Organizations […]

Opinion on the RA draft law on “Making Amendments and Supplements to the RA Criminal Procedure Code”

The opinion was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO in 2018. The Organization submitted its observations and recommendations on draft law on “Making Amendments and Supplements to the RA Criminal Procedure Code”, where the types of preventive measure are recommended to be enlarged including home arrest and administrative oversight, as well as […]

Announcement on the draft Labour code

We, the undersigned civil society organizations are expressing our concern over the RA Draft Law on “Making Amendments and Supplements to the RA Draft Labor Code” elaborated by the RA Ministry of Labor and Social Affairs. In performance to the command of the previous Government, back in 2017 a draft law was elaborated, which, as […]