Civil society recommendations on regulating volunteer work in the Republic of Armenia

08.09.2020 Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի, Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության և Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի կողմից պատրաստվել և ներկայացվել են առաջարկություններ կամավորական աշխատանքը կանոնակարգող իրավակարգավորումների վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը մասնավորապես առաջարկում է կամավորական գործունեության (աշխատանքի) հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավադրույթները նախատեսել ՀՀ աշխատանքային նոր […]

RECOMMENDATIONS On the RA Draft Laws on Making Amendments and Supplements to the RA Constitutional Law “RA Judicial Code” and in Other Related Laws

On June 31 of 2020, the RA Ministry of Justice presented the draft laws on making amendments and supplements to the RA Constitutional Law “RA Judicial Code” and in other related law to public discussion, by which a specialized anti-corruption court is intended to be established, as well as the election of the judges and […]

Observations and Recommendations on the RA Draft Law on “Republic of Armenia Fact-Finding Commission” and other Related Draft Laws

The draft law on “Republic of Armenia Fact-Finding Commission” was elaborated by the Republic of Armenia Ministry of Justice on May 26 of 2020. The Open Society Foundations – Armenia elaborated relevant observation and recommendation package on the draft law, which related to the main functions and authorities of the Fact-Finding Commission, the order of […]

Opinion on draft law on “Making Supplements in the Law on the State of Emergency”

The Protection of Rights without Borders NGO elaborated an opinion on the draft law on “Making Supplements in the Law on the State of Emergency” adopted by the RA National Assembly. The mentioned draft law was adopted by the RA National Assembly in first reading within the extraordinary sitting of the RA Parliament held on […]

Study On Making Amendments and Supplements in Separate Provisions of the Republic of Armenia Draft Constitutional Law on Judicial Code

The Protection of Rights without Borders non-government organization elaborated a study on the separate provisions of the RA Draft Law on “Making Amendments and Supplements to the RA Constitution Law on Judicial Code” circulated by the RA Government. The Draft Law was adopted by the RA National Assembly in first reading. The study is directed […]

Protection of Rights without Borders NGO Recommendation on “RA Police Reforms for 2020-2022”

It is recommended to establishe Ministry of Internal Affairs, which will operate under the RA Police by the RA Police Reforms Strategy for 2020-2020 presented by the RA Ministry of Justice. The necessity to establish such model is conditioned by carrying out parliamentary oversight towards the police through the application of larger mechanisms. By evaluating […]

Recommendations on the RA Draft Law on “Anti-Corruption Council”

The Protection of Rights without Borders NGO in cooperation with partner organizations, elaborated recommendations on the RA Draft Law on “Anti-Corruption”, which is available in Armenian.  ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել է «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որի վերաբերյալ առկա են հետևյալ նկատառումները․ 1․ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) նախագահի նշանակման, ազատման, գործունեության հաշվետվողականության վերաբերյալ  իրավական […]

The Opinion of the PRWB on the Financial Reports Regarding the RA Draft Law on “Making Amendments and Supplements to the RA Law on Non-Governmental Organizations

On September 14 of 2019, the Protection of Rights without Borders NGO presented an opinion on the draft law related “Making Amendments and Supplements to the RA Law on Non-Governmental Organizations presented during the public discussion held at the RA State Revenue Committee on August 30 of 2019. As prescribed by the draft law, changes […]

Opinion on the RA Judicial and Legislative Reforms Strategy for 2019-2023

On September 10 of 2019, Protection of Rights without Borders NGO elaborated and presented an opinion on “Confirming the RA Draft Government Decree on Judicial and Legislative Reform Strategy and its Action Plan for 2019-2023. The Organization highly appreciated the readiness of the RA Ministry of Justice in strengthening the independence of the justice system […]

PRWB’s Opinion on the requirement of financial reporting of NGO’s set out in the draft amendments to the RA Law on Non-Governmental organizations

On 2014, the Protection of Rights without Border NGO presented an opinion on the RA draft law on “Making Amendment to the RA Law on Non-Governmental Organizations”. The Organization once again reaffirms its position, that the changes prescribed in the Part 2 of Paragraph 3 of Article 24 of the RA Law on Non-Governmental Organizations […]