Promoting human rights in security sector

Since July 24 2014 “Protection of Rights without Borders” NGO, in cooperation with OSCE office in Yerevan, is implementing “Promoting Human Rights in Security Sector” program. The project is directed towards enhancement of human rights protection in Security Sector in Armenia. The project is aimed at promoting human rights in military police, military corps through […]

Report on the “Military crimes: outcomes of judicial case reviews”

The report was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the support of the “Open Society Foundation-Armenia” Office. The report summarizes the outcomes of the monitoring conducted on criminal cases regarding the military crimes during 2009-2010. The issues regarding the compliance of the right to fair trial of the judicial cases with […]

Enhancing Human Rights Education in the RA Armed Forces

Since April 2013 “Protection of Rights without Borders” NGO, in cooperation with OSCE office in Yerevan, is initiating “Enhancing Human Rights Education in the RA Armed Forces” program. The training program on human rights and fundamental freedoms is intended for students of military institutes, senior and junior commanders, as well as peacekeepers and preliminary investigation […]

“Human rights education in the Armed Forces” training

On 28 October 2013 Noobarashen military unit hosted one of the training sessions on ”Human Rights Education in the Armed Forces”. More than 60 servicemen and members of the officer and command staff participated in the training. The experts of the training Artak Zeynalyan and Tigran Safaryan presented national and international human rights standards and […]

The problems of disciplinary policy the Armed forces of the RA 

Since 1 June 2013 “Protection of rights without borders” NGO has launched “The problems of disciplinary policy in the armed forces of the RA” project with funding from Counterpart International Inc. The objectives of the program are: to explore issues related to the disciplinary and criminal liability in the armed forces and develop a uniform […]

PRWB president’s speech in the RA parliament

On 15 April 2013, the RA NA Standing Committee on Defense, National Security and Internal Affairs held parliamentary hearings on the topic “Strengthening the Army-Society Relations”. Different NGOs have been invited to take part in the hearings. During the event, the newly appointed president of “Protection of Rights without Borders “ NGO, Haykuhi Harutyunyan, addressed […]

Զինված ուժերի արդի հիմնախնդիրները

Կարևորելով ՀՀ զինված ուժերում առկա հիմնախնդիրների համառոտ պատկերի ստացումը կամ, ավելի ստույգ, դրա վերաբերյալ փորձագետների շրջանում առկա պատկերացումների վերհանումը՝ ԻՊԱՍ-ն իրականացրել է ՀՀ զինված ուժերում առկա հիմնախնդիրների համալիր հետազոտություն: Զինված ուժերին վերաբերող բոլոր խնդիրներն այս կամ այն ասպեկտով քննարկվել և քննարկվում է տարբեր լսարաններում, մամուլի միջոցներում, այդ թվում՝ նաև փորձագետների կողմից, սակայն մշտապես դրանք մեկուսի […]

Report on the “Mapping of the organizations concerned with the problems of the RA armed forces and the resources necessary for their functioning”

The report of the project was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the financial support of the OSCE Yerevan Office. The report touches upon the authorities of the state agencies conducing civil oversight over the RA Armed Forces, the activities of the civil society organization and the necessary resources for conducing […]

Mapping of the organizations concerned with the problems of the RA Armed forces and the resources necessary for their functioning

PRWB, with the support from OSCE office in Yerevan, carried out a mapping of the organizations concerned with the problems of the RA armed forces and the resources necessary for their functioning for the period August- November 2011 through February – May 2012. The problems and risks related to the armed forces, including human rights […]