The RA Administrative Court Satisfied the Demand to Oblige the Adoption of the Administrative Act to Compensate the Non-Material Damage Caused in the Outcomes of Illegal Administration of the RA Police

On February 23 of 2021, the RA Administrative Court (chaired by Judge A. Avagyan) adopted a decision, by which the Court obliged the RA Police to adopt an administrative act on the compensation of moral damage in the amount of 500 000 AMD caused to Tehmine Enokyan in the outcomes of the illegal administration of the […]

Armenian Justice Minister, Civil Society Reps Discuss Cooperation

Armenian Justice Minister of Justice Rustam Badasyan and representatives of several civil society organization met yesterday to discuss greater civil society involvement in the implementation of judicial and anti-corruption reforms. Attending the meeting were Deputy Justice Minister Kristineh Grigoryan, Chairman of the Protection of Rights without Borders NGO Araks Melkonyan, Deputy Director for Open Society […]

The NSS does not respect the constitutional order: Statement by NGOs

On February 10, 2021, the RA NSS Border Guard Troops made an announcement, according to which it is necessary to obtain the permission of the National Security Bodies for the journalists to work in uncertain parts of Syunik region. However, according to credible claims by journalists working on the ground, the Border Guard Troops began to apply these […]

PRWB against MFA

The Republic of Armenia Administrative Court accepted the appeal on the demand to provide the requested information on the issues of public importance filed by the Protection of Rights without Borders NGO against the RA Ministry of Foreign Affairs.   By the Decree of February 03 of 2021, the RA Administrative Court accepted the appeal […]

ԻՊԱՍ 2020 թվականի գործունեության ամփոփում

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն ներկայացնում է 2020 թ․-ի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը։ Սույն տարեկան հաշվետվության մեջ ներկայացված են կազմակերպության կողմից իրականացված ծրագրերի և նախաձեռնությունների շրջանակներում իրականացված գործողություններն ու դրանց արդյունքները, մարդու իրավունքների խախտումների դեպքերի արձանագրումը, փաստագրումը և պաշտպանությունը։ Ներկայացված են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում տարբեր ձևաչափերի միջոցառումներին կազմակերպության մասնակցությունը, ինչպես նաև ներգրավվածությունը դիտորդական […]