An Opinion in the Right to Freedom of Assembly and Associations

Կարծիքը պատրաստվել և ներկայացվել է Խաղաղ հավաքների և միավորումների ազատության իրավունքի գծով  ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողին 2018թ.-ի դեկտեմբերին: Մասնավորապես, ներկայացվել է կազմակերպության գործունեության ընթացքում խաղաղ հավաքների և միավորումների ազատության իրավունքներին առնչվող խնդիրների և խախտումների վերաբերյալ փաստեր: Ներկայացված կարծիքում տեղ են գտել 2015թ. հունիսին «Էլեկտրիկ Երևան» շարժման, 2016թ. հուլիսի 17-31,  ինչպես նաև 2018թ ապրիլի 16-23 Հայաստանի Հանրապետությունում […]

Annual report on the activities of the Prison Monitoring Group in 2017

The current report incorporates the findings of the monitorina carried out by the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of theRepublic of Armenia Ministry of Justice. The facts recorded in the penitentiary institutions in 2017 are presented and analyzed herein in the context of domestic legal regulations, international standards […]

December 10 is the International Human Rights Protection Day

The International Human Rights Protection Day is celebrated on December 10. On December 10 of 1948, the Universal Declaration of Human Rights was adopted by the General Assembly of the United Nations and since 1950, by the recommendation of the General Assembly, different states and organizations have marked December 10 as the international day for […]

The decision made on the discontinuation of the proceeding instituted in regard to the citizens who suffered the ill treatment of the police activities on July 29 of 2016 in Sari Tagh has been appealed

On October 10 of 2018, “Protection of Rights without Borders” NGO filed an appeal to the Prosecutor General’s Office against the decision made on September 18 of 2018 to discontinue the proceeding of the criminal case number 61205016 instituted in the Special Investigation Service in regard to the citizens who suffered the ill treatment of […]

Arrests of the “Unpunishable”: the latest scandalous events are being discussed during the “At the Crossroad of the Opinions” program

During the last days, the law enforcement bodies have handcuffed such people, who have been considered as unpunishable and previously the latter personally gave orders to handcuff other people. During the broadcast of “At the Crossroad of the Opinions” program of “Azatutyun” radio station, we are discussing the latest most scandalous discoveries with Hovik Aghazaryan, […]

The Protection of Rights without Borders Has Submitted 9 Reports on Crime to the RA Prosecutor’s General Office and Special Investigation Service

Within the period of April 17-25 of 2018, the Protection of Right without Borders NGO submitted 9 reports on the use of force, illegal detention of citizens to the different police stations, keeping the latter longer than as it is prescribed by the law, as well as use of the special measures by the Police […]

Announcement on the Decision Made by the Chamber of Advocates on 29.05.2018

We, the undersigned non-governmental organizations are expressing our concern on the information published on the official webpage of the RA Chamber of Advocates on May 29 of 2018, according to which “On May 29 of 2018, a competition on the selection of a candidate for the council, according to which “By the decision N 224-A […]

The United States Urges Constructive Dialogue in Armenia

STATEMENT BY HEATHER NAUERT, SPOKESPERSON April 24, 2018 The coming days represent a historic moment for the people of Armenia and its elected leaders, as they embark on the process of forming a new government.  We urge all sides to engage constructively, within the legal framework of the Armenian constitution, to ensure a peaceful transition […]

PRWB: The Case of Human Rights Defender Marina Poghosyan is in the ECHR

The case (number 12381/16) of Marina Poghosyan, the President of the “Veles” NGO submitted to the European Court of Human Rights by the “Protection of Rights without Borders” NGO (lawyer Haykuhi Harutyunyan) has been communicated. The Court has submitted the questions regarding the violation of right of the person to the RA Government. Particularly, the Court […]