Research on the The impact of judicial and legal reforms programs on the independence of judiciary in Armenia

Hasmik Harutyunayn, the legal expert of the “Protection of Rights without Borders” NGO has conduct a study on the projects regarding judiciary and legal programs in the Republic of Armenia within the period of 1995-2018. The objective of the mentioned study is to summerize and present the outcomes of the judicial and legal reforms in […]

Annual report on the activities of the Prison Monitoring Group in 2017

The current report incorporates the findings of the monitorina carried out by the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of theRepublic of Armenia Ministry of Justice. The facts recorded in the penitentiary institutions in 2017 are presented and analyzed herein in the context of domestic legal regulations, international standards […]

Special report. the role of human rights lawyers during the revolution

Հաշվի առնելով 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին Հայաստանում տեղի ունեցած նշանակալից իրադարձությունները, մասնավորապես՝ «Թավշյա հեղափոխությունը» և դրան նախորդած ու հաջորդած գործընթացները, «Հյուման ռայթս հաուս Երևան» իրավապաշտպան ոչ առևտրային կազմակերպությունների միությունը ներկայացնում է «Իրավապաշտպանները հեղափոխական գործընթացներում» վերտառությամբ հատուկ զեկույցը։ Զեկույցը մասնավորապես առնչվում է ուսանող-ակտիվիստների, կին իրավապաշտպանների ու ակտիվիստների, վերոնշյալ իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողների, այդ անձանց շահերի պաշտպանությունը ստանձնած […]

The Opinion and the Recommendations of the Justice Group on the RA Draft Law on Amnesty with Criminal Cases

Բաց հասարակության հիմնադրամներ կազմակերպության արդարադատության խումբը ներկայացնում է իր կարծիքը և առաջարկությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնած «Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի և Հայաստանի Առաջին Հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Մենք ողջունում ենք այս մարդասիրական ակտի նախաձեռնումը, որը կարող է նաև կարևոր նշանակություն ունենալ անցյալի համակարգային խնդիրների հետևանքով անարդարության մեջ […]

Results of the Fourth Round Evaluation of OECD Anti-corruption Network on Armenia

The results of the Fourth Round Monitoring of Istanbul Anti-Corruption Action Plan on Armenia has been presented by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Anti-corruption Network for Eastern Europe and Central Asia. It should be mentioned, that the “Protection of Rights without Borders” NGO had its contribution to the elaboration of the report […]

Armenia 2017 Human Rughts Report

Armenia’s constitution provides for a republic with an elected head of state and a unicameral legislature, the National Assembly, US State Department reported. According to a constitutional referendum conducted in 2015, the country is on track to transition to a parliamentary republic by the end of the existing presidential term in 2018. The Republican Party of […]

Report “Peoples’ justice needs and expectations in Armenia”

The report was elaborated within the period of February 2016 to November 2017 in partnership with “ELL Partnership” Law Firm, Public Administration International (London) and “European Constitution Right Centre” within the project “Justice Monitoring” financed by the European Union. The main expert of the project was Haykuhi Harutyunyan, President of the “Protection of Rights without Borders” NGO This analytical […]

Report on “Behind the wall: The right to fair trial in the cases of “Sasna Tsrer”

The right to fair trial in the cases of “Sasna Tsrer”” elaborated by the Civic Solidarity Platform . The report summarizes the outcomes of the facts finding mission conducted by the Civic Solidarity Platform within the scope of International Partnership for Human Rights. The  NGOs “Protection of Rights without Borders” and “Helsinki Association” supported the […]