The Strict Assessment of the Public Oversight Group on the release of “On the Traces of Justice” of “Good Evening” TV Program

The Public Group Conducting Monitoring in Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice expresses its deep concerns over the release of “On the Traces of Justice” of “Good Evening” TV Program, which was recorded in Abovyan penitentiary institutions and was broadcasted in Public Channel of Armenia. The arrested women shot in the video, who […]

Severe Diseases are not served within the State Order and Become a Threat for the Detainees

  As a systematic problem, the Public Oversight Group in the Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice, has recorded that some of the detainees in the penitentiary institutions have severe diseases, the treatment of which requires large amount of money and is not treated within the state order creating a threat for the […]

In “Yerevan-Kentron” Penitentiary the observers were again prevented from meeting V. Shirkhanyan and observing the latter’s cell

On March 6, 2017 the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice paid a visit to “Yerevan-Kentron” Penitentiary. The visit was paid based on the statement “Vahan Shirkhanyan was put into the penitentiary’s worst and highly damp cell, advocate alerts”, disseminated in the mass […]

Inhuman detention conditions in “Nubarashen” Penitentiary

During the visit to the RA MoJ “Nubarashen” Penitentiary on December 13, 2016 the members of the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice, among other cells have studied the conditions of one of the cells located on the ground floor of the penitentiary. […]

Report “Human Right Budgeting in the Penitentiary Institutions of Armenia”

The manual was elaborated by “the Protection of Rights without Border” NGO. The current research is a part of the report on “Women’s Rights in Abovyan Penitentiary Institution”. The research aims at the evaluation of the protection of detained women’s rights from the perspective of the efficiency of the policy elaborated and implemented by the […]

Ծանր հիվանդության հիմքով պատժի կրումից ազատման ինստիտուտը գործում է միայն տեսականորեն

«Իրավունքների պաշտպանություն աանց սահմանների» ՀԿ Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսդրությամբ սահմանված են պատժից ազատման հիմքերը, որոնց մեջ, ի թիվս այլոց, մտնում է նաև ազատազրկվածի մոտ պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդության առկայությունը: Պատժից ազատման այս ինստիտուտի վերաբերյալ առկա օրենսդրական դրույթների համաձայն, եթե անձը պատիժը կրելու ընթացքում հիվանդացել է հոգեկան խանգարմամբ կամ այլ ծանր հիվանդությամբ, ապա դատարանը կարող […]

Report on “Women’s Rights in “Abovyan” Penitentiary Institution”

The report was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the financial support of the “Counterpart International” Armenian Office. The report touches upon such important issues, as the detention conditions, the quality of healthcare services, food quality, sanitary hygienic conditions of the penitentiary institution, the occupation of the detainees, the attitude of […]

Evaluation Report “The Perspectives of the RA Penitentiary System Reform: Establishment of Probation System”

The elaboration of the current evaluation report has been conducted by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the support of the Organization for Security and Co-operation in Europe “OSCE” Yerevan Office. The concept of probation service establishment in the RA and the current reforms of the criminal legislation were the grounds for this […]

Ազատազրկված ապագա մայրերը կարո՞ղ են ստանալ մայրության նպաստ

«Եթե հղի կինը ազատազրկված է ու երեխա է ունենալու ազատազրկման վայրում, նա այսուհետ չի կարող ստանալ մայրության նպաստ», – «Հետքի» հետ զրույցում ասաց «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ անդամ Հասմիկ Հարությունյանը: Այս փոփոխությունը, նրա խոսքով, նախատեսված է վերջին շրջանում մեծ աղմուկ հանած «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծով, որի հեղինակը […]

Research on “Methadone Substitution Treatment”: Characteristic Features in the Penitentiary Institutions under the Ministry of Justice of the Republic of Armenia

The current research was elaborated with the participation of the legal experts of the “Protection of Rights without Borders” NGO, the members of the Public Monitoring Group Conducting Oversight in the Penitentiary Institutions under the Ministry of Justice of the Republic of Armenia. The research presents both the general description of methadone treatment and its […]