In “Yerevan-Kentron” Penitentiary the observers were again prevented from meeting V. Shirkhanyan and observing the latter’s cell

On March 6, 2017 the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice paid a visit to “Yerevan-Kentron” Penitentiary. The visit was paid based on the statement “Vahan Shirkhanyan was put into the penitentiary’s worst and highly damp cell, advocate alerts”, disseminated in the mass […]

Inhuman detention conditions in “Nubarashen” Penitentiary

During the visit to the RA MoJ “Nubarashen” Penitentiary on December 13, 2016 the members of the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice, among other cells have studied the conditions of one of the cells located on the ground floor of the penitentiary. […]

Report “Human Right Budgeting in the Penitentiary Institutions of Armenia”

The manual was elaborated by “the Protection of Rights without Border” NGO. The current research is a part of the report on “Women’s Rights in Abovyan Penitentiary Institution”. The research aims at the evaluation of the protection of detained women’s rights from the perspective of the efficiency of the policy elaborated and implemented by the […]

Ծանր հիվանդության հիմքով պատժի կրումից ազատման ինստիտուտը գործում է միայն տեսականորեն

«Իրավունքների պաշտպանություն աանց սահմանների» ՀԿ Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսդրությամբ սահմանված են պատժից ազատման հիմքերը, որոնց մեջ, ի թիվս այլոց, մտնում է նաև ազատազրկվածի մոտ պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդության առկայությունը: Պատժից ազատման այս ինստիտուտի վերաբերյալ առկա օրենսդրական դրույթների համաձայն, եթե անձը պատիժը կրելու ընթացքում հիվանդացել է հոգեկան խանգարմամբ կամ այլ ծանր հիվանդությամբ, ապա դատարանը կարող […]

The Perspectives of the RA Penitentiary System Reform: Establishment of Probation System: Evaluation Report

The elaboration of the current evaluation report has been conducted by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the support of the Organization for Security and Co-operation in Europe “OSCE” Yerevan Office. The concept of probation service establishment in the RA and the current reforms of the criminal legislation were the grounds for this […]