Armenia 2017 Human Rughts Report

Armenia’s constitution provides for a republic with an elected head of state and a unicameral legislature, the National Assembly, US State Department reported. According to a constitutional referendum conducted in 2015, the country is on track to transition to a parliamentary republic by the end of the existing presidential term in 2018. The Republican Party of […]

Armenia has been a “Leader” by the mortality cases in prisons in Europe for years

The annual surveys on the “prison inhabitation” of the Council of Europe member states published in Strasbourg contain serious numbers in regard to the mortality cases of prisoners in Armenian penitentiary institutions. Since 2010, each year, among the Council of Europe member states, the highest indexes of the mortality cases in the prisons have been […]

The Strict Assessment of the Public Oversight Group on the release of “On the Traces of Justice” of “Good Evening” TV Program

The Public Group Conducting Monitoring in Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice expresses its deep concerns over the release of “On the Traces of Justice” of “Good Evening” TV Program, which was recorded in Abovyan penitentiary institutions and was broadcasted in Public Channel of Armenia. The arrested women shot in the video, who […]

Early Conditional Release on the Grounds of Serious Disease is a Form of Humanism, which should not Be Violated

The Public Oversight Group Conducting Oversight in the Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice back to December of 2017 applied to the Ministry of Justice suggesting to discuss the issue of early conditional release on the grounds of serious disease for the detainees V.KH. and A.A.. For more information, follow the link http://pmg.am/index.php/hy/news/successful-cases/417-2018-01-17-11-34-12. […]

Severe Diseases are not served within the State Order and Become a Threat for the Detainees

  As a systematic problem, the Public Oversight Group in the Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice, has recorded that some of the detainees in the penitentiary institutions have severe diseases, the treatment of which requires large amount of money and is not treated within the state order creating a threat for the […]

Health Conditions of Women Detainees in “Abovyan” Penitentiary Institutions

The members of the Group of Public Monitors Implementing Supervision over the Penitentiary Institutions and Bodies of the Ministry of Justice of RA visited “Abovyan” penitentiary institution of RA Ministry Justice. During the visit, the members of the public monitoring group had a meeting with the prisoners V.Kh. and A.A. During the meeting with the […]

Տարեվերջյան նիստ

2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների Խմբի տարեվերջյան նիստը։ Խմբի նիստին մասնակցում էին դիտորդների Խմբի անդամները, փորձագետները, ինչպես նաև աշխատակազմը։ Դիտորդների Խմբի նախագահ Արայիկ Զալյանը ամփոփեց 2017 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքը, շնորհակալգրեր հանձնեց 2017 թվականի ընթացքում առավել ակտիվություն դրսևորած երեք դիտորդներին։     Շնորհակալագրեր […]

The Legal Expert of the Protection of Rights without Borders NGO participated in “Banadzev Club” TV Program

  Hasmik Harutyunyan, the legal expert of the “Protection of Rights without Borders” NGO participated in the fourth release of the “Banadzev Club” broadcasted in Armenia TV on November 6 of 2017. Hasmik Harutyunyan, who is also a member of the Public Monitoring Group Conducting Oversight over the Penitentiary Institutions and Bodies of the RA […]

The Legislative Amendments and Current Risks of the Early Conditional Release Institute were presented

The annual report of the Public Monitoring Group Conducting oversight in penitentiary institutions of Armenia was presented on October 30 of 2017. Hasmik Harutyunyan, member of the Public Monitoring Group, legal expert of the Protection of Rights without Borders NGA also participated and delivered a speech during the event. Firstly, H. Harutyunyan presented the previous […]