Report ​Together for Human Rights: a Year in Review 2016 International partnership for Human rights​

Report Beaten, Burnt and Betrayed: Armenians Awaiting Accountability for Police Violence: At the request of Armenian civil society organizations IPHR dispatched a fact-finding mission to Yerevan from 28 July to 1 August to investigate the use of excessive force by Armenian police to quell predominantly peaceful protests held in the capital. The monitors interviewed victims, […]

OSCE field staff and civil society representatives share trial monitoring experiences at Skopje meeting

Legal professionals from seven OSCE field operations and representatives of 29 non-governmental organizations from the OSCE region exchanged experiences in trial monitoring at a meeting co-organized by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) and the OSCE Mission to Skopje from 24 to 26 April 2017 in Skopje. The Annual Trial Monitoring […]

Inhuman detention conditions in “Nubarashen” Penitentiary

During the visit to the RA MoJ “Nubarashen” Penitentiary on December 13, 2016 the members of the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice, among other cells have studied the conditions of one of the cells located on the ground floor of the penitentiary. […]

Report on the “Violations during the Constitutional Referendum 2015”

The current report was elaborated by “the Protection of Rights without Border” NGO with the support of the “Open Society Foundations-Armenia”. The Report aims at the presenting the electoral violations, violation demonstration types, as well as the attitude of the law enforcement bodies, courts and other responsibles towards the recording process of violations and legal […]

Report “Human Right Budgeting in the Penitentiary Institutions of Armenia”

The manual was elaborated by “the Protection of Rights without Border” NGO. The current research is a part of the report on “Women’s Rights in Abovyan Penitentiary Institution”. The research aims at the evaluation of the protection of detained women’s rights from the perspective of the efficiency of the policy elaborated and implemented by the […]

Special report on the “Right to fair trial by the RA Ombudsman”

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից 2013թ.-ին ներկայացված Արդար դատաքննության իրավունքի վերաբերյալ արտահերթ զեկույցում ամփոփված են 2013թ.-ին տեղի ունեցած  Կոռուպցիոն մեխանիզմները, Դատավորների ճնշումները, արձանագրված խախտումները և երկակի ստանդարտները արդարադատության խորհրդում, արձանագրված խախտումները և երկակի ստանդարտները Վճռաբեկ դատարանում, Դատական համակարգի օրենսդրական խնդիրները: Special report on the right to fair trial by the RA Ombudsman