The Cases of Subjecting the Judges to Disciplinary Sanctioning at the ECHR

The ECHR Grand Chamber has recently published an important decision regarding a few issues of subjecting the judges to disciplinary sanctioning. Today, Hasmik Harutyunyan, Legal Expert of the Protection of Rights without Borders NGO is the interviewer of armdaily.am. Hasmik, please speak about the decision published by the ECHR Grand Chamber today. On November 6 […]

Information Note On the Activity of the Highest Judicial Council

The current information note was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO on October of 2018. The information note reflects the arbitrariness regarding the selection procedure of judge candidates by the Highest Judicial Council. The latter had different manifestations and mainly regarded the judge candidates, who did not have previous work experience and were advocates at private companies.  […]

The Report on the OECD Istanbul Anti-Corruption Action Plan Fourth Evaluation Round was presented

On October 26 of 2018, the delegation of the OECD Istanbul Anti-Corruption Action Plan for Eastern Europe and Central Asia Monitoring Group made a study visit to Armenia. During the study visit, the delegation members had meetings with the representatives of state bodies and civil society. The report on the fourth round evaluation of the […]

A judge cannot be appointed in the Administrative Court: shadow transactions in the Highest Judicial Council

Մի քանի ամիս է, ինչ Բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարողանում հաղթահարել վարչական դատարանի դատավորների նշանակման ճգնաժամը: Բանն այն է, որ դատական օրենսգրքի որոշ հոդվածների միջև հակասություններ կան, որոնցով պայմանավորված՝ ԲԴԽ-ն չի կարողանում վարչական դատարանի դատավորի թեկնածու ներկայացնել ՀՀ նախագահին: Այսպես. ամիսներ շարունակ վարչական դատարանում դատավորի երկու թափուր հաստիք է առկա: Այդ հաստիքներում նշանակելու համար, օրենքով սահմանված կարգով, […]

The Activity of the PRWB on the Improvement of the Judiciary Independence

Since January 1 of 2018, the Protection of Rights without Borders NGO, with the financial support of the Open Society Foundations-Armenia, has been implementing a project on “The Insurance of Judiciary Independence in a Line with the Constitutional Changes”. The aim of the Project is to contribute the efficiency of the judicial reforms in the […]

The Response of the RA Ministry of Justice and the RA Judicial Department to the Observations Made on the Highest Judicial Council’s Activities by the PRWB

By the letters dated June 19 of 2018, the RA Ministry of Justice and RA Judicial Department respectively responded to the information note elaborated by the Protection of Rights without Borders NGO in regard to the observation outcomes on the implementation of the functions of appointing judges by the Highest Judicial Council. In response the […]

Analysis on “Early Conditional Release”

The current analysis has been conducted by the “Protection of Rights without Borders” NGO in 2018 The efficiency of the institute of early conditional release, the detected problems, as well as its legislative regulations are presented in the Analysis. Recommendations directed towards the contribution to the solution of problematic issues in the given system have […]

“A demand for Judicial Reforms: the Recommendations of the human rights defenders”

A discussion on the topic “A demand for Judicial Reforms: the Recommendations of the human rights defenders” was held at Media Centre on May 15 of 2018. Hasmik Harutyunyan, the lawyer of the Protection of Rights without Borders also participated in the mentioned discussion. During the discussion, Hasmik Harutyunyan mentioned that since the day of […]

Armenia 2017 Human Rughts Report

Armenia’s constitution provides for a republic with an elected head of state and a unicameral legislature, the National Assembly, US State Department reported. According to a constitutional referendum conducted in 2015, the country is on track to transition to a parliamentary republic by the end of the existing presidential term in 2018. The Republican Party of […]

Opinion on the amendments of the laws on “Judicial Code” and “Prosecution” (OECD)

The current document was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO in 2018 within the scope of the fourth evaluation round of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan. The Organization presented the evaluation and the recorded problems of the draft laws elaborated for the RA “Judicial Code” and the RA Law on “Prosecution”. Opinion […]