Hakob Nazaryan

ՄԻԵԴ-ը գրանցել է դատապարտյալի պայմանական վաղաժամկետ ազատման մերժման հարցով գանգատը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գրանցել է Նազարյանն ընդդեմ Հայաստանի գանգատը: Գանգատի շրջանակներում ՄԻԵԴ առջև բարձրացվել են ՀՀ-ում պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի խնդիրներն ու դրանով պայմանավորված դատապարտյալ Հ. Ն. ազատության իրավունքի խախտման հարցը: Դատապարտյալ Հ. Ն. պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցը ներկայացվել էր ՀՀ ներպետական […]

The ECHR has registered the complaint-applications submitted on the cases of A. Martirosyan, H.Khurshudyan, D.Sanasaryan, V.Ghumashyan

By the letter dated July 27 of 2017, the European Court of Human Rights informed, that the complaint-applications on the cases of Hovsep Khurshudyan, David Sanasaryan, Armen Martirosyan and Vahagn Ghumashyan in regard to the use of detention as a preventive measure. On August 1 of 2016, an intervention on the application of preventive measure […]

The Decision on the Hinderence to Conduct Monitoring in Penitentiary Institution Has Been Appealed in Judicial Order

Hasmik Harutyunyan, the legal expert of the Protection of Rights without Borders NGO applied to the Court of General Jurisdiction of Arabkir and Kanaker Zeytun Administrative Districts on the demand to eliminate the decisions made on the institution of a criminal case by the RA Special Investigation Service, as well as to eliminate the human […]

Vilen Gaifejian

On June 28 of 2017 at 12:30 PM, the RA Civil Court of Appeals published a decision regarding the appeal submitted by Haykuhi Harutyunyan, the President of the “Protection of Right without Borders” NGO, Advocate of Vilen Gaifejian, “SOS” program host. The Court made a decision to reject the appeal and leave in force the […]

L. Militonyan

On October 23 of 2013, “Protection of Rights without Border” NGO submitted a suit to the Administrative Court against the Medical-Social Expertise Agency under the RA Ministry of Labor and Social Affairs and against the Ministry of Finance, as a third party, on the demand to completely eliminate the decision on not recognizing L. M. […]

Gurgen Nikolyan

European Court of Human Rights addressed questions to the RA Government in regard to “Nikolyan v. Armenia” case On November 17, 2016 the European Court of Human Rights communicated the “Nikolyan v. Armenia” complaint. The case was submitted to the European of Court of Human Rights by the “Protection of Rights without Borders” on November […]

Volodya Avetisyan

Today reserve colonel Volodya Avetisyan, who was sentenced to 6 years’ imprisonment, has been released from Vardashen PI. For 6 times he applied for an early release, but the independent committee refused Volodya Avetisyan for 6 times without any justification. “A1+” hosted Araks Melkonyan, representative-advocate of Volodya Avetisyan, to talk on the topic. Watch details […]

Vardan Teymurazyan

V. Teymurazyan has been convicted and at the same time been justified by the RA authorities for three times. In the outcomes of the criminal proceedings against him, however, Teymurazyan lost his job and apartment. On March 23 of 2009, a complaint-application was submitted to the European Court of Human Rights in regard to the […]