The court is prosecuting the advocates. Haykuhi Harutyunyan

Haykuhi Harutyunyan, the president of the “Protection of Rights without Borders” is presenting the gross violations of the criminal persecution instituted against the participants of “Sasna Tsrer” group activities and other related events, as well as the human rights violations during the trial on the case of Vahan Shirkhanyan and others and especially the violations […]

Gurgen Nikolyan

European Court of Human Rights addressed questions to the RA Government in regard to “Nikolyan v. Armenia” case On November 17, 2016 the European Court of Human Rights communicated the “Nikolyan v. Armenia” complaint. The case was submitted to the European of Court of Human Rights by the “Protection of Rights without Borders” on November […]

Peoples’ Expectations and Needs of Justice in Armenia 22 March 2017

On 14 March an analytical report on peoples’ expectations and needs of justice in Armenia was presented. The research was conducted from May-December 2016 by the EU Justice Monitoring Project across the whole territory of Armenia. The report is based on comparative results of public perception and professional evaluation of the quality of justice and […]

COURT MONITORING

Court Monitoring is the priority area of PRWB’s activities. It serves as a powerful tool for civil society to measure the compliance of Armenian judicial practice with national and international standards. This type of activity helps evaluate the functioning of the judicial system, identify areas in need of reforms, as well as determine the nature […]

Report on the “Military crimes: outcomes of judicial case reviews”

The report was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the support of the “Open Society Foundation-Armenia” Office. The report summarizes the outcomes of the monitoring conducted on criminal cases regarding the military crimes during 2009-2010. The issues regarding the compliance of the right to fair trial of the judicial cases with […]

Վարչական արդարադատությունը ՀՀ-ում

ԻՊԱՍ-ը ՀՀ վարչական դատարանում 2010-2011 թ.-ին իրականացրած իր մոնիթորինգի ծրագրի շրջանակներում, ուսումնասիրել է ոչ միայն իրավակիրառ պրակտիկան, այլև խորքային վերլուծության է ենթարկել ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրքը՝ դուրս բերելով օրենքի բացերը և ներկայացնելով օրենսդրական փոփոխությունների իր առաջարկները: Օրենսդրության վերլուծությունը և ձևակերպված առաջարկները զետեղված են կազմակերպության ՀՀ վարչական արդարադատության որոշ հիմնախնդիրների վերաբերյալ զեկույցի «Կոնսոլիդացված առաջարկություններ» գլխում: Իրականացված […]

Report on Administrative Justice

The report was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the financial support of the “Open Society Foundation-Armenia”. The report presents the coordinated data collection on the cases during the monitoring conducted in the RA administrative courts a) in a line with international standards, b) research on the outcomes of the legal […]