Haykuhi Harutyunyan, the President of the “Protection of Rights without Borders” NGO was Awarded in the Category “Access to Justice”

The Universal Rights Awards was held on February 20 of 2019. Haykuhi Harutyunyan, the President of the “Protection of Rights without Borders” NGO was awarded in the category of “Access to Justice” for her exclusive efforts directed towards the insurance of access to justice for all the citizens of the Republic of Armenia. In her […]

December 10 is the International Human Rights Protection Day

The International Human Rights Protection Day is celebrated on December 10. On December 10 of 1948, the Universal Declaration of Human Rights was adopted by the General Assembly of the United Nations and since 1950, by the recommendation of the General Assembly, different states and organizations have marked December 10 as the international day for […]

OSCE receives recommendations from Parallel Civil Society Conference ahead of Ministerial Council in Milan

Milan, 5 December 2018 – On the eve of the 25th OSCE Ministerial Council, top-level OSCE representatives attended the closing session of the OSCE Parallel Civil Society Conference that took place today. They received recommendations directed at the OSCE’s executive and political bodies, institutions and participating States. The recommendations, adopted by the civil society representatives […]

Armenia’s new government should place human rights at the centre of its policies

“Armenia’s peaceful transfer of power in May 2018 has been truly remarkable. However, popular expectations are high that there will be tangible improvements to people’s lives, and the government should devote its attention to upholding the long-neglected rights of those who are most vulnerable”, said Dunja Mijatović, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, […]

Announcement on the Preconditions of Organising Free and Fair Elections

Prior to the elections of the Council of the Elders of Yerevan City, we, the undersigned organizations reaffirm the importance of preconditions directed towards the insurance of organizing free and fair elections, about which it was announced back in April of 2018. According to the democratic criteria, in order to organize free and transparent elections,  […]

Public Discussion on Armenia’s Third Periodic Report on the Implementation of the Provisions of the UN International Covenant on Civil and Political Rights

On August 2 of 2018, a public discussion on “Armenia’s Third Periodic Report on the Implementation of the Provisions of the UN International Covenant on Civil and Political Rights” was organized by the Ministry of Foreign Affairs at the Ministry. Representative from the respective ministries and civil society organizations participated in the meeting. During the […]

“The Obstacles facing the monitoring group and current problems relating to violation of human rights in penitentiary institutions”

After the velvet revolution the ministry of justice sticks to the same position and keeps hindering the group’s activity the same way”, stated Nare Hovhannisyan, member of the public monitoring group in conducting public control in RA ministry of justice at 2018 July 25 Media Center discussion.  Nare Hovhannisyan, member of the public monitoring group of […]

Statement: We demand from the RA National Assembly to form an ad hoc ethics committee in accordance with the established procedure and to discuss the conduct of the Vice President of the RA National Assembly

On July 17, 2018, during the session of the parliamentary factions committee for reforming the Electoral Code, Arpine Hovhannisyan, Vice President of the RA National Assembly, said about Daniel Ioannisyan, Secretary to the Election Law Reform Committee under the office of the RA Prime Minister, “What should we discuss with this mentally retarded?” She said […]

A judge cannot be appointed in the Administrative Court: shadow transactions in the Highest Judicial Council

Մի քանի ամիս է, ինչ Բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարողանում հաղթահարել վարչական դատարանի դատավորների նշանակման ճգնաժամը: Բանն այն է, որ դատական օրենսգրքի որոշ հոդվածների միջև հակասություններ կան, որոնցով պայմանավորված՝ ԲԴԽ-ն չի կարողանում վարչական դատարանի դատավորի թեկնածու ներկայացնել ՀՀ նախագահին: Այսպես. ամիսներ շարունակ վարչական դատարանում դատավորի երկու թափուր հաստիք է առկա: Այդ հաստիքներում նշանակելու համար, օրենքով սահմանված կարգով, […]

Announcement on the Selection of the Candidates for the Position of A Member of the Corruption Prevention Commission

Ս․թ․ հունիսի 4-ին ՀՀ հանրային խորհրդի (ՀԽ) կայքը տեղեկություն է հրապարակել այն մասին, որ ՀԽ նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, հիմք ընդունելով ս.թ. մայիսի 18-ին ՀՀ ազգային ժողովի նախագահի դիմումը և Հանրային խորհրդի որոշումը, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության համար ձևավորված մրցութային խորհրդի կազմում ս․թ․ մայիսի 24-ին առաջադրել է Հանրային խորհրդի անդամ, ՀԽ քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ […]