Peoples’ Expectations and Needs of Justice in Armenia 22 March 2017

On 14 March an analytical report on peoples’ expectations and needs of justice in Armenia was presented. The research was conducted from May-December 2016 by the EU Justice Monitoring Project across the whole territory of Armenia. The report is based on comparative results of public perception and professional evaluation of the quality of justice and […]

Trial-monitoring professionals exchange methodologies at OSCE/ODIHR annual meeting

More than fifty representatives from 30 non-governmental organizations and eight OSCE field operations exchanged experiences in applying trial-monitoring methodologies at the Annual Trial Monitoring Meeting, organized by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) between 26 and 28 November 2014 in Tbilisi, Georgia. During the meeting, participants also discussed challenges concerning access […]

Legislative and practical issues on the “Publicity of overseas trails”

The research was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the support of the “Open Society Foundations-Armenia” Armenia. The necessity of conducting this research is conditioned by the common practice of extrajudicial hearings in the RA. Outside court hearings by the first instance courts of Armenia are conducted both in other courts […]

Results of the study “Sentencing policy in RA”

The report was elaborated by the Protection of Rights without Border NGO with the support of the “Open Society Foundations-Armenia” Office. The report touches upon the research on the verdicts made on 2010, as well as the outcomes of the expertise interviews. The characteristic features of the Armenian punitive policy, legalities as well as the […]

Վարչական արդարադատությունը ՀՀ-ում

ԻՊԱՍ-ը ՀՀ վարչական դատարանում 2010-2011 թ.-ին իրականացրած իր մոնիթորինգի ծրագրի շրջանակներում, ուսումնասիրել է ոչ միայն իրավակիրառ պրակտիկան, այլև խորքային վերլուծության է ենթարկել ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրքը՝ դուրս բերելով օրենքի բացերը և ներկայացնելով օրենսդրական փոփոխությունների իր առաջարկները: Օրենսդրության վերլուծությունը և ձևակերպված առաջարկները զետեղված են կազմակերպության ՀՀ վարչական արդարադատության որոշ հիմնախնդիրների վերաբերյալ զեկույցի «Կոնսոլիդացված առաջարկություններ» գլխում: Իրականացված […]

Report on Administrative Justice

The report was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the financial support of the “Open Society Foundation-Armenia”. The report presents the coordinated data collection on the cases during the monitoring conducted in the RA administrative courts a) in a line with international standards, b) research on the outcomes of the legal […]

The Quality And Efficiency Of The Right To Defense In The Context Of Public Defense

The first sub-goal of the project consisted of the following group of objectives: 1. Assess the quality and efficiency of the execution of the right to defense in the RA courts against previously established group of standards. 2. Assess the quality and efficiency of the execution of the right to defense in the RA courts […]