The claim of the Protection of Rights without Borders NGO against the Medical-Social Expertise Agency has been satisfied

On October 23 of 2013, “Protection of Rights without Border” NGO submitted a suit to the Administrative Court against the Medical-Social Expertise Agency under the RA Ministry of Labor and Social Affairs and against the Ministry of Finance, as a third party, on the demand to completely eliminate the decision on not recognizing L. M. […]

Though V. Avetisyan is free, violation of a personality right remains: advocate (video)

Today reserve colonel Volodya Avetisyan, who was sentenced to 6 years’ imprisonment, has been released from Vardashen PI. For 6 times he applied for an early release, but the independent committee refused Volodya Avetisyan for 6 times without any justification. “A1+” hosted Araks Melkonyan, representative-advocate of Volodya Avetisyan, to talk on the topic. Watch details […]

H. Harutyunyan against the RA police

2017թ.-ի մայիսի 4-ին «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն դիմել է ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարան, բողոքարկելու թիվ Վարչական դատարանի կողմից կայացված Թիվ ՎԴ/1043/05/16 որոշումը նյութական և դատավարական նորմերի խախտման հիմքով: Վարչական դատարանը վճիռ է կայացրել մերժել Հայկուհի Հարությունյանի հայցն ընդդեմ ՀՀ ոստիկանության: Դատարանը գտել է, որ հիմնավոր է չէ հայցվորի փաստարկն առ այն, որ տվյալ իրադրությունում […]

RA CRIMINAL COURT OF APPEALS HAS REJECTED THE APPLICATION TO GRANT EARLY CONDITIONAL RELEASE TO VOLODYA AVETISYAN

Volodya Avetisyan, who was sentenced to six-year imprisonment and his advocate, requested the Criminal Court of Appeals to make a decision on early conditional release for Volodya Avetisyan. The Independent Committee has rejected the application of early conditional release for 6 times all without any justification. “No justification, no ground explanation was received by V. […]

THE REJECTION OF THE APPLICATION ON THE EARLY CONDITIONAL RELEASE OF VOLODYA AVETISYAN HAS BEEN SUBMITTED TO THE COURT OF APPEALS

The Court of Appeal will examine the appeal on early conditional release on 17 May 2017 at 14:00. Araks Melkonayn, Lawyer of the “Protection of Rights without Borders” NGO, advocate of freedom fighter Volodya Avetisyan applied to the Court of Appeals to appeal the decision N ԵԷԴ/0009/15/17 adopted by the First Instance Court or Erebuni […]

THE CASE OF “SOS” INTERNET SHOW HAS BEEN APPEALED TO THE CIVIL COURT OF APPEAL

The RA Civil Court of Appeals has adopted the complaint appeal into proceeding and appointed a court session on June 21 of 2017 at 11:35 PM. Haykuhi Harutyunyan, the President of “The Protection of Rights without Borders” NGO and representative of Vilen Gaifejian, “SOS” internet program host, applied to the Civil Court of Appeals to […]