An Opinion in the Right to Freedom of Assembly and Associations

Կարծիքը պատրաստվել և ներկայացվել է Խաղաղ հավաքների և միավորումների ազատության իրավունքի գծով  ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողին 2018թ.-ի դեկտեմբերին: Մասնավորապես, ներկայացվել է կազմակերպության գործունեության ընթացքում խաղաղ հավաքների և միավորումների ազատության իրավունքներին առնչվող խնդիրների և խախտումների վերաբերյալ փաստեր: Ներկայացված կարծիքում տեղ են գտել 2015թ. հունիսին «Էլեկտրիկ Երևան» շարժման, 2016թ. հուլիսի 17-31,  ինչպես նաև 2018թ ապրիլի 16-23 Հայաստանի Հանրապետությունում […]

The PRWB Presented a Opinion to the The United Nations Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly

Within the period of November 7 to November 16 of 2018, Kleman Vulen, the United Nations Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assemblies and Associations was in the Republic of Armenia on an official visit, during which the latter had meetings with the relevant agencies, as well as with the civil society […]