An Opinion in the Right to Freedom of Assembly and Associations

The opinion was elaborated and presented to the United Nations Special Rapporteur on the right to freedom of assemblies and associations back in December of 2018. Particularly, the problems and facts related to the violation of the right to freedom of assemblies and associations during the Organization’s activities are presented in the opinion. The problems […]

The PRWB Presented a Opinion to the The United Nations Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly

Within the period of November 7 to November 16 of 2018, Kleman Vulen, the United Nations Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assemblies and Associations was in the Republic of Armenia on an official visit, during which the latter had meetings with the relevant agencies, as well as with the civil society […]

Annual report on the activities of the Prison Monitoring Group in 2017

The current report incorporates the findings of the monitorina carried out by the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of theRepublic of Armenia Ministry of Justice. The facts recorded in the penitentiary institutions in 2017 are presented and analyzed herein in the context of domestic legal regulations, international standards […]

Special report. the role of human rights lawyers during the revolution

Հաշվի առնելով 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին Հայաստանում տեղի ունեցած նշանակալից իրադարձությունները, մասնավորապես՝ «Թավշյա հեղափոխությունը» և դրան նախորդած ու հաջորդած գործընթացները, «Հյուման ռայթս հաուս Երևան» իրավապաշտպան ոչ առևտրային կազմակերպությունների միությունը ներկայացնում է «Իրավապաշտպանները հեղափոխական գործընթացներում» վերտառությամբ հատուկ զեկույցը։ Զեկույցը մասնավորապես առնչվում է ուսանող-ակտիվիստների, կին իրավապաշտպանների ու ակտիվիստների, վերոնշյալ իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողների, այդ անձանց շահերի պաշտպանությունը ստանձնած […]

Statement by the Coordination Committee of the Civic Solidarity Platform

Milano, 07 December 2018 We, members of the Coordination Committee of the Civic Solidarity Platform (CSP) and other civil society representatives, are shocked by the exclusion of non-governmental organizations (NGOs) from attending the opening and closing sessions of the OSCE Ministerial Council Meeting (MC) in the plenary hall as well as not being provided with […]

December 10 is the International Human Rights Protection Day

The International Human Rights Protection Day is celebrated on December 10. On December 10 of 1948, the Universal Declaration of Human Rights was adopted by the General Assembly of the United Nations and since 1950, by the recommendation of the General Assembly, different states and organizations have marked December 10 as the international day for […]

OSCE receives recommendations from Parallel Civil Society Conference ahead of Ministerial Council in Milan

Milan, 5 December 2018 – On the eve of the 25th OSCE Ministerial Council, top-level OSCE representatives attended the closing session of the OSCE Parallel Civil Society Conference that took place today. They received recommendations directed at the OSCE’s executive and political bodies, institutions and participating States. The recommendations, adopted by the civil society representatives […]