PRWB’s Opinion on the requirement of financial reporting of NGO’s set out in the draft amendments to the RA Law on Non-Governmental organizations

On 2014, the Protection of Rights without Border NGO presented an opinion on the RA draft law on “Making Amendment to the RA Law on Non-Governmental Organizations”. The Organization once again reaffirms its position, that the changes prescribed in the Part 2 of Paragraph 3 of Article 24 of the RA Law on Non-Governmental Organizations […]

Discussion on the topic “The Activity Principals of Law Enforcement Bodies in Democratic and Legal States”

On November 20 of 2018, Haykuhi Harutyunyan, the President of the Protection of Rights without Borders NGO presented her observations during the discussion on the topic “The Necessity to Amend the RA Law on Operational Intelligence Activities”. According to Haykuhi Harutyunyan, any defence mechanism is not stipulated by the current legislation.  Firstly, protection of person […]

The PRWB Submitted 32 Compliant-Applications Regarding the Human Rights Violation of July 16-30 Events of 2016

“The Protection of Rights without Borders” NGO has undertaken the legal protection of the citizens, journalists, who suffered as a result of human rights violations during the events of July 17-30, 2016. The spontaneous assemblies and marches during July 17-30 of 2016 were accompanied with gross human rights violations: police officers and unonimous persons in […]

The Decision to Discontinue the Proceeding Instituted in Regard to the Criminal Case on the Victims of Police Activities Has Been Appealed

On November 17 of 2018, the Protection of Rights without Borders NGO filed an appeal to the Court of General Jurisdiction of Yerevan against the decisions made by the RA Special Investigation Service and Prosecutor General’s Office to discontinue the criminal case number 61205016, as well as to reject the appeal respectively in regard to […]

The Study Visit of the UN Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and Association to Armenia

Kleman Vulen, the UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and association is in Armenia within the period of November 7-16 of 2018. On November 9 of 2018, Mr. Vulen had a meeting with civil society representatives. Araks Melkonyan, legal expert of the Protection of Right without Borders NGO also participated […]

The Cases of Subjecting the Judges to Disciplinary Sanctioning at the ECHR

The ECHR Grand Chamber has recently published an important decision regarding a few issues of subjecting the judges to disciplinary sanctioning. Today, Hasmik Harutyunyan, Legal Expert of the Protection of Rights without Borders NGO is the interviewer of armdaily.am. Hasmik, please speak about the decision published by the ECHR Grand Chamber today. On November 6 […]

The decision of Court of Cassation on the case PRWB against the RA Police

On October 3 of 2018, the Administrative Chamber of the RA Court of Cassation (chaired by Judge Ervand Khundaryan) made a decision to reject the application in regard to the administrative case number ՎԴ/1031/05/16 submitted by the Protection of Rights without Borders NGO regarding the decision made by the RA Administrative Court of Appeal on […]

The Opinion and the Recommendations of the Justice Group on the RA Draft Law on Amnesty with Criminal Cases

Բաց հասարակության հիմնադրամներ կազմակերպության արդարադատության խումբը ներկայացնում է իր կարծիքը և առաջարկությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնած «Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի և Հայաստանի Առաջին Հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Մենք ողջունում ենք այս մարդասիրական ակտի նախաձեռնումը, որը կարող է նաև կարևոր նշանակություն ունենալ անցյալի համակարգային խնդիրների հետևանքով անարդարության մեջ […]